Blogi

17.10.2018 11.43

Vertailussa mallit ketteryyden skaalaamiseen: Spotify, SAFe, LeSS ja Disciplined Agile

 • Lean agile

Kaikki skaalautuvat mallit eivät automaattisesti tarjoa samoja kyvykkyyksiä. Toisten kyvykkyyksien vaatiminen vie pohjaa toisten kyvykkyyksien tavoittelulta. Skaalaamisella ei saavuteta tarvittavia hyötyjä, elleivät keinot ole suhteessa tavoitteisiin.

Kirjoitin aiemmin blogissamme Spotify- ja SAFe-mallien eroista muutamien keskeisten kyvykkyyksien rakentamisessa. Nyt vertailen lyhyesti, miten eri skaalautuvat mallit (Spotify, SAFe, LeSS ja Disciplined Agile) eroavat toisistaan ja rakentuvat organisoitumiseltaan kehityksen ja toimituksen elinkaarimallin (syklin) ympärille.

Disciplined Agile – hybridimalli, joka ohjaa skaalaamaan tarpeiden mukaan

The Disciplined Agile (DA) haluaa, että organisaatiot tekevät päätöksiä kehityksen elinkaarimallista ja ketteryyden skaalaamisesta suhteessa organisaation tavoitteisiin ja osaamiseen.

DA on yksi uusista viitekehyksistä ketterän skaalaamisen avuksi, ja se on hybridi monista eri ketteristä toimintamalleista. DA tarjoaa tavoiteohjautuvan lähestymistavan, jonka tarkoitus on ohjata ja muokata prosesseihin liittyvillä vaihtoehdoilla ja päätöksillä ketterää toimintatapaa tavalla, joka parhaiten sopii kontekstiin ja organisaation strategiaan.

DA:n ylätasolla on neljä eri toiminta-aluetta: Disciplined Agile Delivery, DevOps, IT ja Enterprise. Nämä jakautuvat edelleen pienempiin alueisiin ja prosesseihin, joista jokaisesta on kerrottu muun muassa:

 • Jaettu ajatusmalli ja perusteet: Mikä alueen toiminnassa on keskeisen tärkeää ja miksi?
 • Alueeseen liittyvät prosessit ja aktiviteetit sekä niiden eri tavoitteet
 • Liittymät, työnkulut ja kommunikointi muille toiminta-alueille ja tiimeille

Disciplined Agilen näkökulmasta organisoituminen ja hierarkia kannattaa määritellä tavoitteiden mukaan.

Disciplined Agilen näkökulmasta organisoituminen ja hierarkia kannattaa määritellä tavoitteiden mukaan. Perustan organisoitumiselle muodostavat toimituksen elinkaarivaihtoehdot (Discpilined Agile Delivery Lifecycle):

 1. Tutkiva kehitys-/toimitussykli (esim. Lean Start-up)
 2. Lean kehitys-/toimitussykli (esim. Kanban)
 3. Agile, iteratiivinen, kehitys-/toimitussykli (esim. Scrum)
 4. Jatkuva Lean-julkaisusykli
 5. Jatkuva Agile-julkaisusykli

Valittu elinkaari skaalataan palveluiden, tuotteiden, arvovirtojen ja tiimien määrän mukaan. Huomattavaa on, että eri tuotteet, palvelut ja arvovirrat voivat hyvin käyttää eri elinkaarimallia.

Spotify, SAFe, LeSS ja Disciplined Agile

Spotify rakentuu itsenäisten tiimien, yhteisön ja kulttuurin varaan

Spotify rakentaa kehityksensä hyvin itseohjautuvien ja pitkäkestoisten toteutustiimien eli Squadien ympärille. Squad-tiimit vastaavat kokonaan palvelun yhdestä osa-alueesta ja sen julkaisuista, ja tiimin tehtäviin kuuluu:

 • Olla mahdollisimman riippumattomia muista tiimeistä.
 • Pitää kiinni omasta selkeästä missiostaan.
 • Olla päätösvaltaisia: tiimin Product Owner ottaa huomioon niin liiketoiminnalliset kuin tekniset tarpeet.
 • Noudattaa Lean Startup -periaatteita (kehitä, mittaa, opi).

Samalla alueella toimivat Squad-tiimit muodostavat heimoja (TRIBE), jotka ovat korkeintaan 100 hengen kokoisia ja toimivat ikään kuin yrityshautomoina näille itsenäisille tiimeille. Triben sisällä toimiva CHAPTER on ryhmä samalla osaamisalueella (esimerkiksi testaus, käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus) toimivia henkilöitä. GUILD puolestaan kokoaa tietyn kiinnostusalueen ihmiset samaan pienyhteisöön eri Tribeista.

Eri Spotify-sovelluksilla on omat julkaisusyklinsä, joihin Squad-tiimit laittavat oman julkaistavan toteutuksensa mukaan, kun se valmistuu. Sisältöä ei sinänsä suunnitella, vaan niiden mukana julkaistaan ne uudet ominaisuudet, jotka ovat valmiita. Squad-tiimien Product Ownerit tekevät yhteistyötä ja päivittävät roadmapia Spotify-palvelun suunnasta.

Tiettyjä eritystavoitteita varten Squad-tiimeistä muodostetaan joskus ketterä projekti, jolla on yhteinen selkeä tavoite. Tässäkin tapauksessa sitoutuminen johonkin aikatauluun tapahtuu vasta aivan lopussa, kun iteraatioiden avulla on saavutettu riittävän hyvä lopputulos.

Spotifyn tyyppisten itseohjautuvien, päätäntävaltaisten ja ketterien tiimien varaan rakentuvat muun muassa monet pelifirmat ja esimerkiksi verkkokauppa Zalando.

Spotifyn tyyppisten itseohjautuvien, päätäntävaltaisten ja ketterien tiimien varaan rakentuvat muun muassa monet pelifirmat ja esimerkiksi verkkokauppa Zalando. Tulevaisuuden tuotekehitys seminaarissa 2017 Zalando kertoi, että heillä ei ole pysyviä tiimejä, vaan ne rakentuvat itseohjautuvasti ja työtä ohjaa pitkälti sekä Zalandon oma että tiimin missio.

SAFe tarjoaa hierarkian ja rakenteen isoille organisaatioille

SAFe-mallissa toimitusten elinkaari perustuu useammasta tiimistä koostuvaan toimitusjunaan (Agile Release Train) sekä tiimien yhteiseen 6-8 viikon toimituskadenssiin (Program Increment). Julkaisut loppuasiakkaille voivat toimia erillisessä syklissä.

Lisäksi SAFe koostuu eri tasoista (portfolio, program, tiimitaso), joiden kautta yrityksen strategia, visio ja priorisoidut liiketoimintateemat ja -tarpeet saadaan virtaamaan asiakkaille. Program-tasolla organisoituminen pitäisi tapahtua arvovirtojen mukaisesti, ja niiden sisällä ketterät toimitusjunat ovat vastuussa arvoa tuottavien liiketoimintatarpeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja julkaisusta.

Junalla on yhteinen liiketoiminta- ja tekninen tavoite, missio. Yhden junan suositellaan olevan 50–125 hengen kokoinen, joten se on verrattavissa Spotifyn heimoon (TRIBE).

Kehitys on organisoitava yrityksen keskeisten arvovirtojen mukaisesti ja lisäarvo asiakkaalle pitää kyetä toimittamaan kokonaisuudessaan niiden sisällä.
– Scaled Agile Framework

 Sekä junan että sen tiimien tulee olla moniosaajia, jotta lisäarvo voidaan rakentaa niin junan kuin tiimin sisällä – määritä, kehitä, testaa. SAFe myös ohjaa hyvinkin tarkasti, millaisia rooleja ja vastuita eri tasoilla sekä toimitusjunan sisällä olisi hyvä olla.

LeSS skaalaa Scrum-periaatteet

LeSS:n tarjomassa mallissa useimmille tuttu Scrum skaalautuu kevyesti toiminnan ja organisaation suhteen. Useampi Scrum-tiimi kootaan yhden tuotteen tai palvelun ympärille. Rakennetaan yksi yhteinen product backlog, joka antaa yhteiset tavoitteet. Jokainen tiimi kootaan moniosaajista ja jokainen tiimi toimii mahdollisimman riippumattomasti ja itseohjautuvasti, jotta se kykenee toimittamaan itsenäisesti tarvitun toiminnallisuuden, samoin kuin Spotifyn mallissa.

Jokainen sprintti suunnitellaan ensin tiimien kanssa yhdessä ja sen jälkeen jokaisessa tiimissä erikseen. Backlogin läpikäyntiä (Product Backlog Refinement) voidaan tehdä yhdessä tai erikseen. Jokaisen sprintin jälkeen Review tehdään yhdessä ja Retrot tiimeittäin sekä yhdessä.

Tiimien yhteisenä tavoitteena on jokaisen sprintin jälkeen potentiaalisesti julkaistava tuote (Potentially Shippable Product), joten toimitukset pitää jokaisen sprintin jälkeen integroida yhteen toimivaksi versioksi, joka täyttää julkaisukriteerit (Definition of Done).

LeSS tarjoaa mallin myös hyvin suurelle organisaatiolle. Silloin Product backlog jaetaan eri vaatimusalueisiin (Requirement areas), joilla on oma backlog ja Product Owner.

Yhteenveto: Spotify, SAFe, LeSS ja Disciplined Agile organisoitumisen muodostamisessa

Esittelemäni neljä skaalaamisen mallia eroavat selvästi lähtökohdiltaan organisoitumisen muodostamisessa. Keskeistä on, nähdäänkö toimituselinkaaren rakentaminen tiimikeskeisenä, joustavana vai isompien arvovirtoihin ja PI-kadenssiin perustuvana.

Vaikka kaikki neljä nojaavat Agile- ja Lean-periaatteisiin, käytännön tasolla on merkittäviä eroavaisuuksia siinä, miten mallit lähestyvät niiden hyödyntämistä:

 • Spotify rakentuu selvästi enemmän itsenäisten tiimien, yhteisöllisyyden sekä vapaaseen kulttuurin ja toimintatapojen leviämisen varaan.
 • SAFe tuo rakenteet, hierarkian, roolit sekä valmiin toimintamallin isommalle kehitysorganisaatiolle.
 • LeSS tarjoaa tutun Scrum-viitekehityksen skaalattuna.
 • Disciplined Agile antaa kehyksen rakentaa oman hybridimallin joustavasti asetettujen tavoitteiden perusteella.

Ketteryydessä on siis isoja sävyeroja, joista pitää tunnistaa ne, joita oman organisaation kannattaa lähteä tavoittelemaan.

Tarvitsetko apua organisaatiosi ketterään kehittämiseen? Lue lisää Lean Agile -palveluistamme tästä.

Mikko Lukkarinen (kirjoittaja työskenteli Loihde Advisorylla lokakuuhun 2020)


Pidätkö lukemastasi? Tilaa blogitekstimme meiliisi.