Blogi

27.11.2019 14.28

SAFe 5.0 – ota haltuun viisi keskeistä muutosta

  • Lean agile

Scaled Agile Frameworkista on julkaistu uusi versio, ja tällä kertaa siirryttiin uuteen pääversioon 5.0:aan edellisestä 4.6:sta. Osa muutoksista on uusia konsepteja ja osa on vanhojen uudelleenryhmittelyä ja selkeyttämistä. Seuraavassa käymme läpi suurimmat muutokset edelliseen versioon.

Safe 5.0 uudistukset

Kuva: Scaled Agile, Inc

1. Liiketoiminnan ketteryys vahvemmin esiin

Jo aikaisemmissa versioissa on korostettu, ettei SAFen käyttöönotto voi olla vain IT:n toteuttama harjoitus. Myös liiketoiminnan on oltava vahvasti mukana, muuten ei saavuteta kaikkia ketteryyden tarjoamia hyötyjä. Versiossa 5.0 tämä on tuotu vahvemmin mukaan nostamalla liiketoiminnan ketteryys (Business Agility) selkeästi esille.

Liiketoiminnan ketteryyteen liittyy vahvasti myös organisatorinen ketteryys (Organizational Agility), joka on lisätty tuoreessa versiossa ydinkompetenssien joukkoon. Se koostuu ihmisten Leanin ja ketteryyden osaamisesta, ketteristä tiimeistä läpi koko organisaation, prosessien jatkuvasta optimoinnista Lean-menetelmillä sekä strategisesta ketteryydestä eli yrityksen kyvystä muuttaa strategiaansa nopeasti liiketoimintaympäristön muutosten perusteella.

Ketterät tiimit läpi koko organisaation tarkoittaa muun muassa sitä, että ketterät tiimit eivät ole enää pelkästään kehitystiimejä. Ne voivat keskittyä joko teknologiaan ja kehittämiseen (SW tai HW) tai liiketoimintaan (esim. markkinointi, myynti, lakiasiat, koulutus).

2. Asiakaskeskeisyyden korostaminen

SAFea on toisinaan kritisoitu siitä, että asiakas ei ole riittävän selkeästi näkyvillä. Aikaisemmissa versioissa asiakas erottuikin lähinnä Large Solution -tasolla. Asiakas on siis ollut hyvinkin tärkeässä asemassa, mutta tämä on tullut esiin vasta viitekehystä tarkemmin tutkimalla.

Nyt asiakas on kuitenkin nostettu selvästi keskiöön myös visuaalisesti ja siirretty Essential-tasolle. Asiakaskeskeisyydessä korostetaan sen olevan iso ajattelutavan muutos, joka pitää viedä läpi koko organisaation. On ymmärrettävä asiakkaan tarpeet ja tehtävä tuotteet ja palvelut niiden mukaisesti. Samalla on ymmärrettävä, miten asiakas saa arvoa tuotteista ja palveluista koko niiden elinkaaren ajan. Nyt näihin asioihin on paljon uutta ohjeistusta.

Nyt asiakas on nostettu selvästi keskiöön visuaalisesti ja siirretty Essential-tasolle.

Asiakaskeskeisyyteen on tuoreimmassa versiossa otettu mukaan myös Design Thinking eli muotoiluajattelu. Sen menetelmillä voidaan tunnistaa ne asiakkaan ongelmat, joita tuotteella ratkaistaan, sekä löytää ongelmalle paras senhetkinen ratkaisu niin asiakkaan kuin yrityksen kannalta. Myös Design Thinkingistä on paljon ohjeistusta ja työkaluja tarjolla.

3. Kompetenssien uudelleenjaottelu

SAFen edellisessä versiossa lanseeratut ydinkompetenssit on uudistettu. Mukaan on nostettu kaksi uutta kompetenssia: jo edellä mainittu organisatorinen ketteryys ja jatkuvan oppimisen kulttuuri. Oppimisen kulttuurissa korostetaan tietysti ihmisten jatkuvaa oppimista, mutta myös innovoinnin mahdollistamista sekä jatkuvaa toiminnan parantamista. Myös aiemmin esillä olleiden kompetenssien sisältöä on tarkennettu ja kaksi on nimetty uudelleen.

Mukaan on nostettu kaksi uutta kompetenssia: organisatorinen ketteryys ja jatkuvan oppimisen kulttuuri.

Kompetenssit on jaoteltu strategisiin ja suorittavan tason kompetensseihin, joita tukevat ketterä ja Lean-johtamiskulttuuri. Tämän jaottelun lisäksi kaikilla on kolme alakohtaa, jotka määrittelevät kompetenssia tarkemmin. SAFe 5.0:ssa luotu uusi ylätason kooste vetää nämä kätevästi yhteen ja nostaa myös asiakaskeskeisyyden tärkeäksi palaseksi eri kompetenssien keskelle.

Kuva: Scaled Agile, Inc

4. Yhdistyneet tiimit ja program-tasot

Program- ja tiimitasot ovat olleet SAFen perusrakenteena jo viitekehyksen alkuajoista lähtien. Vaikka tarkoituksena on aina ollut toimia tiimien tiiminä ilman raja-aitoja, on Big Picture hakenut muotoaan näiden tasojen yhteistyön kuvaamisessa. SAFen edellisessä versiossa lanseerattiin Essential-rakenne kuvaamaan asioita, jotka niin sanotusti tekevät SAFesta SAFen. Haasteena tuolloin oli kuitenkin vielä tasojen erillisyys: kuinka tiimitaso voi oikeastaan olla olemassa ilman Program-tasoa, kun SAFe nimenomaan on skaalatun ketteröittämisen viitekehys?

Nyt julkaistu versio on jatkanut Essential-ajatusta edellisestä versiosta ja yhdistänyt tiimi- ja Program-tason yhdeksi yhteiseksi Essential-tasoksi. Tämä on erittäin positiivinen muutos, sillä ketterät toimitusjunat (ART) ovat tiimien tiiminä viitekehyksen ytimessä ja toimivat tehokkaimmin yhdessä tekemällä.

Kuva: Scaled Agile, Inc

5. Mittaa ja kehity

Yrityksen siirtyminen ketteräksi yritykseksi ei käy käden käänteessä. Se on muutosmatka, joka ei oikeastaan koskaan lopu. Toimintatavoista löytyy aina parannettavaa, joten on tärkeää ymmärtää, missä mennään ja minne halutaan päästä. SAFe on aikaisemmissakin versioissa tarjonnut joukon mittareita eri tasojen seuraamista varten, mutta nyt uusi versio nostaa näkyvästi esiin mittaamisen ja kehittymisen tärkeyden.

Measure and Grow on portfolion tueksi rakennettu yritystason mittari ja ohjeistus sen käyttämiseksi.

Liiketoiminnan ketteryyden tueksi on tullut Measure and Grow eli portfolion tueksi rakennettu yritystason mittari ja ohjeistus sen käyttämiseksi. Mittari mittaa seitsemää SAFen kompetenssia ja jokaisesta kolmea osa-aluetta. Mittarin visualisoimien tietojen pohjalta voidaan tunnistaa kehitystoimenpiteitä, jotka priorisoidaan ja viedään eri tahoille toteutukseen.

SAFe 5.0:n yhteensopivuus aikaisempiin versioihin

Uusi versio tarjoaa uusia ohjeistuksia ja menetelmiä, joilla parannetaan asiakaskeskeisyyttä ja koko organisaation ketteryyttä. Muutoksista huolimatta SAFe 5.0 on täysin yhteensopiva aikaisemman version kanssa, eli kaikki vanhemmista versioista hankittu osaaminen säilyy edelleen relevanttina. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että halutessaan organisaatiot voivat jatkaa aiemmilla SAFe-versioilla ja poimia 5.0:sta uusia ominaisuuksia rinnalle tarpeen mukaan.

Tällä hetkellä versio 5.0 on vielä preview-moodissa ja tulee virallisesti käyttöön vasta vuoden 2020 alusta. Tämän vuoksi uuden version sivuilla kaikkia artikkeleita ei ole vielä päivitetty vastaamaan viimeisintä tietoa.Vesa Purho

Vesalla on yli 25 vuoden kokemus konseptien, prosessien, operatiivisten mallien ja toimintatapojen kehittämisestä monimutkaisissa liiketoimintaympäristöissä useilla eri toimialoilla. Hän on sertifioitu SAFe-kouluttaja ja valmentaja.

Katso profiilini


Tuuli Pesonen

Tuuli on kokenut Scrum Master sekä SAFe- ja Lean Agile -valmentaja. Hän työskentelee mielellään kehitystiimien kanssa erilaisissa projekteissa ja organisaatioissa. Tuuli on myös kehuttu Lean Agile -kouluttaja.

Katso profiilini

Pidätkö lukemastasi? Tilaa blogitekstimme meiliisi.