Portfolionhallinta

”Portfolionhallinta on keskeinen strategian toteuttamisen työkalu. Sen avulla organisaatio tekee päätöksiä, mihin asioihin panostetaan ja mihin ei. Portfolionhallinta on jatkuva prosessi, joka auttaa organisaatiota reagoimaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä.”

– Reni Waegelein, Palvelualueen vetäjä

Portfolionhallinta on keskeinen työkalu strategian toteuttamisessa

Yrityksen kehitystoiminta kaikkine asioineen on osa portfolionhallintaa (Agile Porfolio Management). Kun arvioidaan portfolion sisältöä, on syytä kysyä: Entä jos saamme toteutettua kaiken sen, mitä olemme nyt suunnitelleet? Ja jos saamme kaikki suunnitelmamme toteutettua, toteutuuko strategiamme? Ovatko portfoliollamme olevat tekemiset oikeanlaisia?

Kehitysportfolio ei ole vain lista asioita, vaan portfolionhallinta on jatkuvaa tekemisen suunnittelua ja tasapainotusta: Mitä teemme juuri nyt? Mitä asioita ei pidä tehdä juuri nyt?

Jotta reagointi muuttuvassa ympäristössä on riittävän nopeaa, portfolionhallinnan pitää olla jatkuvaa.

Me autamme sinua luomaan hyvän portfoliohallinnan toimintamallin, selkeytämme tavoitetilan ja tuomme strategisen näkökulman portfolionhallintaan. Riippuen muutoksen halutusta laajuudesta ja vaikutuksesta on mahdollista, että portfolionhallinnan lisäksi kehitetään budjetoinnin, rahoitusmallien ja resursoinnin suunnittelun käytäntöjä.

Portfolio on linkki strategiasta todellisuuteen

Teknologian nopea kehitys, uudet liiketoimintamallit ja digitalisaatio tekevät tulevaisuudesta aiempaa arvaamattomampaa. Yritysten pitää olla nopeita aistimaan muutoksia ja reagoimaan niihin. Hyvin toimiva, ketteryyttä tukeva portfolionhallinta varmistaa strategian toteutumisen muuttuvassa ympäristössä.

Toimivan portfolionhallinnan avulla varmistat:

  • Strategian toteutumisen muuttuvassa ympäristössä
  • Kehityspanostusten tehokkaan käytön
  • Yhteisen näkemyksen kehityksen prioriteeteista
  • Ketterän toiminnan skaalaamisen koko yrityksen tasolle

Palvelumme portfolionhallinnan eri osa-alueille

Portfolionhallinnan kokonaiskehitys

Autamme asiakkaitamme kehittämään portfolionhallinnan käytäntöjä sekä siihen keskeisesti liittyviä prosesseja muutosmatkalla. Kuvaamme tiimi- ja organisaatiorakenteet, prosessit, hallintamallit, osaamisprofiilit sekä työskentelytavat portfolionhallintaa tekeville osapuolille. Työn tuloksena syntyvät yhdessä sovitut käytännöt, jotka tehostavat portfolionhallintaa, uusien projektien käynnistämistä, tiedon uudelleenkäyttöä ja tuovat läpinäkyvyyttä työhön.

Tarpeiden tunnistaminen

Mitä tehdä ja mihin panostaa? Tarpeita ja ideoita tulee monelta eri suunnalta. Autamme määrittelemään prosessit ja mallit, kuinka asiat tuodaan portfolioon vai tuodaanko lainkaan, ovat ne sitten uusia liiketoimintatarpeita, tuote- ja palveluideoita, palvelun optimointiin liittyviä kehityshypoteeseja tai ulkoisia vaatimuksia.

Analysointi

Suunnittelemme analyysiprosessit tunnistetuille tarpeille ja kehitysalueille. Teemme tarvittavan määrittelytyön, jotta portfoliolle tulevat asiat ovat priorisoitavissa suhteessa muihin tarpeisiin. Tarpeiden analysoinnissa huomioimme eri näkökulmat: konseptin, arkkitehtuurin, prototyypin ja tuotantomallin.

Toteutuksen suunnittelu

Teemme toteutuksen suunnittelun ja ohjaamme toteutusta. Ketkä toteuttavat tarpeen (liiketoiminta, IT, muut tarvittavat tahot)? Milloin se on toteutettavissa? Tarvitaanko toteutusta varten uudelleenjärjestelyjä tai uusia kumppaneita? Mikä on asian prioriteetti suhteessa muihin ideoihin ja tarpeisiin?

Toteutus sekä tulosten analysointi

Liiketoiminnan omistaja on mukana koko kehityksen ajan, tarvittaessa myös me. Kun asia on valmistunut, analysoimme, toteutuiko tavoite vai pitäisikö kehitystä vielä jatkaa? Oliko hypoteesi oikein? Edistimmekö strategisia asioita mitatusti?

Lean agile -maturiteettikartoitukset

Autamme selvittämään, mikä on organisaation, ei vain kehitystiimien, lean- ja agile-maturiteetti. Selvityksen perusteella teemme suositukset seuraavista askeleista ja toimenpiteistä, kun organisaatio haluaa edetä tällä kehitysmatkalla.


Kysy lisää!

Reni Waegelein, Palvelualueen vetäjä